VACATURE ARTS-DESKUNDIGE VOOR DE DISCIPLINAIRE ANTIDOPINGCOMMISSIE

Bruxelles Capitale, Belgique
23/06/2022
Vues: 77
Milieu:
  • Rural
  • Urbain
Type de pratique: Association pluridisciplinaire
Facilités d'accès:
  • Parking gratuit
  • Parking payant
  • Train
  • Bus/Tram/Metro
Rue et numéro de la pratique: Bruxelles Capitale, Belgique
Description:

DISCIPLINAIRE ANTIDOPINGCOMMISSIE (DADC). OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING: EEN ARTS-DESKUNDIGE (M/V/X) GESPECIALISEERD IN KLINISCHE GENEESKUNDE EN SPORTGENEESKUNDE EN EEN PLAATSVERVANGER (M/V/X) VOOR DE NEDERLANDSTALIGE KAMER VAN DE DADC

DISCIPLINAIRE ANTIDOPINGCOMMISSIE - DETAILS

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(hierna: de GGC) richt een nieuwe, billijke, onafhankelijke en onpartijdige disciplinaire
hoorinstantie op: de Disciplinaire antidopingcommissie (hierna: de DADC).
De DADC is bevoegd om elk dopingfeit te behandelen dat op het grondgebied van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou zijn begaan door een sporter of een andere
persoon:
- die behoort tot een sportvereniging of -federatie die geen tuchtprocedure heeft
ingesteld;
- of die niet tot een sportvereniging of -federatie behoort.
Een tuchtzaak wegens overtreding van de antidopingregels wordt aanhangig
gemaakt bij de DADC wanneer zij het volledige administratieve dossier ontvangt van
de organisatie die het voorafgaande onderzoek uitvoerde, namelijk de Nationale
antidopingorganisatie van de GGC (hierna: de NADO van de GGC).
De DADC bestaat uit twee kamers, een Nederlandstalige en een Franstalige. Elke
kamer moet bestaan uit drie werkende leden en drie plaatsvervangende leden, meer
bepaald een voorzitter-jurist en zijn plaatsvervanger, een secretaris-jurist en zijn
plaatsvervanger en een arts-deskundige en zijn plaatsvervanger. De administratieve
dossiers worden doorgezonden naar de leden van de Nederlandstalige kamer of de
Franstalige kamer, naargelang de taal die in het administratieve dossier gebruikt
wordt. Een plaatsvervangend lid vervangt een werkend lid als die laatste persoon
verhinderd is.
Wanneer een tuchtdossier geopend wordt, vergadert de kamer van de DADC die het
ontving via videoconferentie of komt ze fysiek samen op haar zetel in de Belliardstraat
71 bus 1 in 1040 Brussel, waar ze alle post ontvangt.

De leden van de kamer die het dossier ontving, hebben als opdracht om de persoon
te horen die aan de antidopingregels onderworpen is, te bepalen of hij ze overtreden
heeft en, als dat zo is, te beslissen om er gevolgen aan te verbinden voor de sporter,
volgens de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid
bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan.
De leden van de DADC beslissen achter gesloten deuren en bij meerderheid van de
stemmen (2/3). Die beslissingen vormen individuele bestuurshandelingen waartegen
beroep aangetekend kan worden bij de Raad van State en het Hof van Arbitrage
voor Sport in Zwitserland.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Het Verenigd College van de GGC zoekt voor de DADC, een onafhankelijke instantie,
een werkend lid en een plaatsvervangend lid, namelijk een arts-deskundige en een
plaatsvervangende arts-deskundige voor de Nederlandstalige kamer. Beide moeten
gespecialiseerd zijn in klinische geneeskunde en sportgeneeskunde.

Algemene taken van alle leden van de DADC:
De taken van de leden van de DADC bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:
- binnen drie maanden na de oprichting van de DADC een huishoudelijk reglement
goedkeuren om hun werk te organiseren, om met name de regels te bepalen voor de
onafhankelijke werking van de DADC en haar leden. Dat reglement wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan het Verenigd College;
- de communicatie en de werkprocedures evalueren, aanpassen en verbeteren om
de optimale werking van de DADC te waarborgen;
- de procedureregels in verband met antidoping en de toepassing ervan kennen;
- tuchtprocedures goed voltooien;
- een deeltoepassing ontwikkelen voor de taalkamers met de administratieve dossiers,
juridische opzoekingen, tuchtbeslissingen en alle andere nuttige informatie om de
kennis en expertise van de DADC te verhogen, te verankeren en te harmoniseren;
- uitwisselen over alle goede praktijken en kennis delen met de leden van de DADC
en alle vragen over een administratief dossier of een specifieke materie
beantwoorden;
- bijdragen aan een onveranderlijke en harmonieuze rechtspraak maar daarbij
noodgedwongen de veranderingen in de wetgeving en de rechtspraak volgen in het
publiek recht, het administratief recht, tuchtrechtelijke geschillen, antidoping, de
bescherming van persoonsgegevens, enz.;
- de tuchtbeslissingen van de Nederlandstalige kamer (laten) samenvatten in het
Frans of het Engels;
- het Verenigd College een jaarlijks anoniem activiteitenverslag bezorgen dat het
medisch geheim in acht neemt.
Specifieke taken van de arts-deskundige en zijn plaatsvervanger:

De taken van de arts-deskundige en zijn plaatsvervanger bestaan uit, maar zijn niet
beperkt tot:
- bijdragen aan de DADC met zijn expertise op het gebied van zorgverlening aan en
behandeling van sporters en met zijn kennis over klinische geneeskunde en
sportgeneeskunde;
- spontaan en op vraag van een of meerdere leden de DADC toelichting geven over
elk medisch of technisch element dat tot zijn bevoegdheid behoort, met name over
zorg, behandeling en doping;
- toezien op de juistheid van de technische en medische details van het dossier en
erop letten dat de gepaste medische experten gekozen worden bij eventuele
raadplegingen.

GEZOCHT PROFIEL:

 Diploma:
- houder zijn van een in België erkend diploma van doctor of master in de
geneeskunde;
- als het kandidaat-lid zijn diploma in het buitenland behaalde, moet er een attest van
gelijkwaardigheid aan een van de vereiste diploma’s voor deze functie worden
bezorgd dat uitgereikt is door de Federatie Wallonië-Brussel of NARIC-Vlaanderen. U
vindt meer informatie op de website over de gelijkwaardigheid van diploma’s van de
Federatie Wallonië-Brussel (http://www.equivalences.cfwb.be/) of op de website van
NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/.
 Ervaring:
- ervaring hebben met de strijd tegen doping;
- ervaring kunnen aantonen met zorgverlening aan en behandeling van sporters.
 Kennis:
- een goede kennis hebben over klinische geneeskunde en sportgeneeskunde;
- kennis hebben over de wetenschappelijke literatuur en de uitdagingen in verband
met de strijd tegen doping is een pluspunt;
- een actieve kennis hebben van het Nederlands en dit kunnen aantonen met een
masterdiploma dat behaald werd in het Nederlands of, bij gebrek hieraan, een
certificaat van Selor;
- kennis van het Frans of Engels is een troef.
 Bijzondere voorwaarden:
- zijn burgerrechten en politieke rechten kunnen uitoefenen;
- zich gedragen in overeenstemming met de eisen van de functie en niet het
voorwerp (geweest) zijn van een (voorlopige) schorsing krachtens de
Wereldantidopingcode of, als het kandidaat-lid niet onderworpen is aan de Code,
gedurende de laatste zes jaar geen rechtstreeks en doelbewust gedrag vertoond
hebben dat de antidopingregels zou hebben geschonden als er op dat moment voor
het kandidaat-lid regels gegolden hadden in overeenstemming met de Code (artikel
20.5.11 van de Wereldantidopingcode van het Wereldantidopingagentschap);
- geen officieel of raadgevend lid zijn van commissies van de NADO van de GGC of
zijn leden; niet betrokken zijn in de onderzoeken of de fases die voorafgaan aan de
beslissingen van de DADC; geen lid zijn van een beheers- of administratief orgaan van
een sportvereniging of -federatie, een organisatie die verantwoordelijk is voor grote
manifestaties, een Nationaal Olympisch Comité, een Nationaal Paralympisch Comité
of een overheidsdepartement dat bevoegd is voor sport of de strijd tegen doping;
- sinds ten minste zes jaar vanaf de indiening van een kandidatuur, niet het voorwerp
(geweest) zijn van een tuchtschorsing of -schrapping uit de Orde van Geneesheren of
van elke gelijkwaardige buitenlandse professionele organisatie.
 Technische vaardigheden en gedragsvaardigheden:
- het woord kunnen nemen in het openbaar en uitstekend mondeling communiceren;
- verantwoordelijkheidszin hebben;
- ervoor kunnen zorgen dat er rekening wordt gehouden met zijn wetenschappelijke
kennis en expertise.c

AANWERVINGS- EN BEZOLDIGINGSVOORWAARDEN

De leden van de DADC worden aangesteld via een ministerieel besluit door de leden
van het Verenigd College voor een periode van vier jaar. Hun mandaat kan telkens
voor een duur van vier jaar worden vernieuwd.
De kandidaat moet voldoende vrije tijd hebben of voldoende flexibel zijn om
beschikbaar te kunnen zijn wanneer de DADC een administratief dossier ontvangt.
De leden van het Verenigd College beëindigen het mandaat van een lid van de
DADC op zijn verzoek of wanneer hij niet langer voldoet aan de voorwaarden in het
besluit van het Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de
ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de
sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan.
De honoraria van de leden zijn afhankelijk van het type procedure dat gevoerd is voor
het dossier en van de functie van deze leden bij de DADC. Ze zijn bij ministerieel besluit
als volgt vastgelegd:

Tuchtprocedure

Betrokken lid

zonder hoorzitting noch schriftelijke uitwisselingen schriftelijk mondeling
Voorzitter- jurist of plaatsvervanger 120 360 480
Secretaris- jurist of plaatsvervanger 110 330 440
Arts-deskundige of plaatsvervanger 80 160 240
Secretaris-afgevaardigde 20 20 40

De bedragen hierboven zijn gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex,
zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering
van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. Ze
worden jaarlijks aangepast volgens de formule hieronder:
/gezondheidsindex X-1 (op 1 januari) x gezondheidsindex X (op 1 januari)
De kosten voor woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer (tweede klas)
worden volledig terugbetaald, overeenkomstig artikel 68 tot 75 van het koninklijk
besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de
personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Als het niet mogelijk is om zich met
het openbaar vervoer te verplaatsen, kan er een kilometervergoeding worden gestort
overeenkomstig artikel 73 en 74 van het voornoemde koninklijk besluit.

HOE GELDIG SOLLICITEREN?

Om ontvankelijk te zijn, moeten kandidaturen:
- beantwoorden aan de algemene eisen en de eisen in het profiel van de functie
waarvoor men zich kandidaat stelt;
- verzonden worden naar coda-dadc@ccc.brussels met de vermelding
"DADC arts-deskundige of zijn plaatsvervanger".
- een actueel cv, een specifieke motivatiebrief voor de functie en een kopie bevatten
van het diploma dat vereist is voor de functie.
De kandidatuurdossiers worden eerst onderzocht om na te gaan of de kandidaatleden beantwoorden aan alle algemene eisen en aan de voornoemde opleidingsen ervaringseisen.
Er wordt een selectie gemaakt op basis van de motivatiebrieven en cv’s. Daarna volgt
een mondeling gesprek met een jury.
Verblijfstitels en werkvergunningen: de kandidaat moet voldoen aan de wetgeving in
verband met de toegang tot het Belgisch grondgebied en werkvergunningen.

Personen met een handicap: het Verenigd College van de GGC ziet erop toe
discriminatie tegen te gaan en de vaardigheden van mensen met een handicap te
waarderen. Als u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing van de
selectieprocedure vragen. Meld dat bij uw sollicitatie aan de persoon die de
kandidaturen ontvangt zodat u daarvan gebruik kan maken. Als uw kandidatuur
geselecteerd wordt, moet u een attest bezorgen en toelichten welke redelijke
aanpassingen u wenst.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Over de kandidatuurdossiers of de inhoud van de functie: - Mevrouw Simoens,
administratief assistent - Dienst HRM - Diensten van het Verenigd College (DVC) van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - emailadres: csimoens@ggc.brussels - telefoonnummer: 02/552.01.3

Contact Information
Categories:   
Envoyer le message
Connexion requise
Envoyer votre soumission
Connexion requise
Signaler cette annonce
Login Required